Coaching MT:
2xdenken coacht het MT bij de rol die zij in moet nemen bij een cultuurveranderingstraject. Het betreft hier o.a. onderlinge rolverdeling, communicatie, daadkracht, tonen van leiderschap en timing.

2xdenken coacht het MT bij de rolverdeling van directie, bouwcoördinatoren, ib’ers en managers. Enerzijds gaat het om duidelijk en doelgericht leiding nemen en anderzijds vertrouwen en eigenaarschap geven aan teamleden zodat er een professionele leergemeenschap ontstaat.

Individuele coaching:
2xdenken coacht een directeur in effectief leiderschap en communicatie. Doordat er van een directeur andere vaardigheden worden verwacht dan van leerkrachten, vraagt dit om een andere aanpak. Diverse vaardigheden verdienen de aandacht, zoals zelfprofilering, assertiviteit en daadkracht.

2xdenken coacht leerkrachten in het creëren van effectief klassenmanagement en -organisatie. Door inzicht te verkrijgen in het handelen van de leerkracht, wordt duidelijk aan welke competenties men nog kan werken. De begeleiding van 2xdenken vindt zowel binnen als buiten de groep plaats.

2xdenken begeleidt een duo in het samen runnen van de klas. Speerpunten zijn leerkrachtvaardigheden, eenduidigheid in instructie en klassenmanagement en organisatie. De begeleiding vindt zowel binnen als buiten de groep plaats.

2xdenken coacht leerkrachten bij het in kaart kan brengen van de groep op pedagogisch, organisatorisch en didactisch vlak voor de start van het nieuwe schooljaar. Daarnaast coacht 2xdenken gedurende het schooljaar de leerkrachten in hun leerkrachtvaardigheden op organisatie en didactiek gebied, evenals het werken met verschillende niveaugroepen.

Veranderingstrajecten:
Op PCB de Ark begeleidt 2xdenken het team bij de ontwikkeling van portfolio’s en het werken hiermee. In dit veranderingstraject spelen zaken als reflecteren, loslaten van de methode en het kindgestuurd onderwijs een grote rol. Dit vraagt om een gedragsverandering van de leerkrachten. 2xdenken stimuleert het team de visie van ‘durven, doen en hopen’ in de praktijk te brengen.

Op KC de Hoven begeleidt 2xdenken het team bij het in kaart brengen van de communicatiestijlen, zodat men beter weet hoe men elkaar kan benaderen. Daarnaast wil men inzicht in elkaars talenten, zodat deze bewust ingezet kunnen worden. Onderdeel van het traject is 360 graden feedback, gevolgd door persoonlijke en teambrede terugkoppeling, met teamopstellingen per leerplein en het team in zijn geheel.

2xdenken is met het team van PCB de Berkenschool op 2daagse geweest. Het doel was inzicht te krijgen in ieders  kwaliteiten én de vertaling van de schoolvisie naar de dagelijkse praktijk. Het programma creëerde extra verbinding en teambuilding.

Op KC Caleidoscoop ondersteunt 2xdenken het team in een visietraject ‘eigenaarschap’. Centrale vragen zijn: waarom willen we meer eigenaarschap op onze school, wat betekent eigenaarschap, welke rol en verantwoordelijkheden hebben alle betrokkenen, hoe geven we dat vorm en wat doen we dan anders op KC Caleidoscoop? Gedurende verscheidene studieochtenden ontwikkelen we samen een heldere visie op ‘eigenaarschap’.

Op SBO de Sonnevanck ondersteunt 2xdenken de teamleden in het optimaliseren van de onderlinge communicatie, zodat men beter kan inschatten hoe elkaar te benaderen.  Onderdeel daarvan is 360 graden feedback, gevolgd door persoonlijke en teambrede terugkoppeling.

Op KC de Springplank traint 2xdenken het team bij het verkrijgen van inzichten in kwaliteiten en valkuilen binnen het team.  De inzichten biedt het team kansen stappen te zetten naar een meer professionele leergemeenschap. Het komende schooljaar ondersteunt 2xdenken de teamleden zowel individueel als en groupe. Onderdeel daarvan is 360 graden feedback, gevolgd door persoonlijke en teamcoaching. De verbinding met de dagelijkse praktijk speelt hierbij een belangrijke rol.

Op basisschool Jacob Maris begeleidt 2xdenken de teamleden bij het investeren in zichzelf als professional. Zaken als zelfbewustzijn, zelfvertrouwen en professionaliteit in de communicatie met kinderen, ouders en teamleden onderling vragen om een verdiepingsslag. Het komende schooljaar ondersteunt 2xdenken de teamleden zowel individueel als en groupe. Onderdeel daarvan is 360 graden feedback, gevolgd door persoonlijke en teamcoaching.

Op RKBS de Kubus begeleidt 2xdenken het team in een cultuurveranderingstraject. Het geven en ontvangen van feedback en reflecteren op jezelf staat hierbij centraal. 2xdenken begeleidt de teamleden zowel individueel als en groupe. Het traject bestaat uit een 360 graden feedback, gevolgd door persoonlijke en teamcoaching. Onderdeel van dit traject is ook een 2daagse teamtraining, waarbij de focus voornamelijk zal liggen op teambuilding en het werken met leerteams.

Op PCB de Vlucht is 2xdenken een cultuurveranderingstraject gestart. Het geven en ontvangen van feedback staat hierbij centraal. De komende maanden ondersteunt 2xdenken de teamleden zowel individueel als en groupe. Onderdeel daarvan is 360 graden feedback, gevolgd door persoonlijke en teamcoaching.

2xdenken ondersteunt het team van basisschool de Loysderhoek bij het schrijven van groepsplannen. Tijdens het traject staat het belang en de waarde van groepsplannen centraal, maar belangrijker nog hoe gebruik je dit groepsplan in de dagelijkse klassenpraktijk.

Trainingen:
Op PCB van Amerongen helpt 2xdenken het team bij het voeren van kindgesprekken. Door de leerkrachten handvatten te bieden hoe in gesprek te gaan met de leerling, kan gewerkt worden aan een afname van leerkrachtafhankelijkheid en een toename van eigenaarschap bij de leerling. Hierbij speelt een gedragsverandering van de leerkracht een grote rol door het volgen van de leerling en het (deels) loslaten van de methode.

Op KC Caleidoscoop en KC Sterrenbosch  helpt 2xdenken het team bij het voeren van ouder-kindgesprekken. Door de leerkrachten handvatten te bieden hoe in gesprek te gaan met de leerlingen en de rol van de ouders hierbij, kan gewerkt worden aan de zelfstandigheid, leerkrachtonafhankelijkheid en betrokkenheid voor het eigen leerproces.

Op KC Meander ondersteunt 2xdenken het team bij de verandering van de gespreksvoeringen met ouders. Men wil de kinderen meer betrekken bij het leerproces en heeft hiervoor handvatten en gesprekstechnieken nodig om dit te vertalen naar de onderwijspraktijk.

2xdenken verzorgt vier trainingen voor de stichtingen ATO-scholenkring en Sigma (samen 42 scholen, ong. 1200 leerkrachten). De geregistreerde trainingen, bestaande uit 3 sessies, zijn: Oudercontacten, Kindgesprekken, Klassenmanagement en Passend onderwijs. Alle leerkrachten die de training volgen, krijgen een certificaat en 10 studieuren voor het lerarenregister.

Op de Agatha Snellenschool gaat 2xdenken het team bij verschillende onderwerpen begeleiden om zich verder te professionaliseren. De teamleden worden getraind in het voeren van ouder- en kindgesprekken. Door de leerkrachten handvatten te bieden hoe in gesprek te gaan met ouders en/of de leerling kan de volgende stap gemaakt worden in het portfolioleren. Daarnaast zal feedback geven en ontvangen een rol spelen in de teambegeleiding.

Op de bovenschoolse studiedag van PCO Bunschoten heeft 2xdenken een workshop kindgeprekken verzorgd. In de workshop kregen leerkrachten handvatten aangereikt om zelf het gesprek met een kind aan te gaan. Ook werd er gediscussieerd over hoe je tijd kan vinden om deze gesprekken te voeren. De workshop was vooral bedoeld om het belang van kindgesprekken te benadrukken en tips te krijgen over hoe deze gesprekken uit te voeren. De deelnemende leerkrachten verlieten enthousiast en geïnspireerd de zaal!

Overig: 
Begin maart 2016 heeft 2xdenken zich gecertificeerd voor de LSI1&2. Dit betekent dat 2xdenken vanaf nu een officieel erkend gebruiker is van dit 360 graden feedback instrument van Human Synergistics.

Gedeeld leiderschap staat volop in de belangstelling van onderwijsorganisaties. Reden voor 2xdenken om samen met CPM een themabijeenkomst te organiseren rondom dit actuele onderwerp. Twee inleiders presenteren u inspirerende praktijkvoorbeelden en heldere adviezen. Deelname is gratis.

CPM_neg_rgb

themabijeenkomst-breed

CPM – Nederland maakt organisaties, teams, leidinggevenden en medewerkers succesvoller. Dat doen we door de ‘human factor’ centraal te stellen. Maar altijd in verbinding met de doelstellingen van de organisatie. Dat doen we in diverse branches, o.a. in het (primair) onderwijs. We werken aan (zelf) inzicht en bewustwording van kwaliteiten en beperkingen. Zo bevorderen we ontwikkeling en prestaties van personen en groepen. Assessments, development centers, coaching, en begeleiding zijn de middelen die we daarbij inzetten.
Recent heeft CPM de audit i.v.m. opname als gecertificeerd assessmentbureau in het Schoolleidersregister Primair Onderwijs goed doorstaan. Het RDO assessment is opgenomen in het schoolleidersregister SRPO.
CPM-Nederland is gevestigd in Gorinchem (www.cpm-hrm.nl)

2xdenken is een samenwerking aangegaan met CPM (HRM adviesbureau, gespecialiseerd in Assesment Centers). 2xdenken heeft een bijdrage geleverd aan de accreditatie voor het schoolleidersregister. Met CPM samen is een programma ontwikkeld voor het schoolleiders assesment, waarmee schoolleiders zich kunnen registeren voor het schoolleidersregister.